POSITIE EN PUBLICEREN      | 

POSITIE EN PUBLICEREN

POSITIE EN PUBLICEREN

Goed mentorschap voor een jonge onderzoeker bestaat uit:

•  Dagelijkse begeleiding en feedback
•  Bemoedigen van de onderzoeker en oprechte interesse in zijn/haar werk tonen
•  Toezicht houden op het werk met passende intensiteit en respect
•  Toezicht houden tijdens alle relevante fases van het onderzoeksproject
•  De voortgang monitoren en gezamenlijk kritisch reviewen van de ruwe data
   met de jonge onderzoeker
•  Stimuleren van werken volgens kwaliteitseisen en monitoren middels kwaliteitscontrole.
•  Toezicht houden op de integriteit van de onderzoeker met betrekking tot de opzet
    en uitvoering van het onderzoek, data management en indiening van publicaties
•  Check op correcte toepassing van auteurschap


Promovendi
Het doel van de werkrelatie tussen onderzoeker en leidinggevende moet helder en duidelijk verwoord zijn, net zoals de taken van de onderzoeker en de verantwoordelijkheden van de leidinggevende met betrekking tot het onderzoek. Dit wordt geregistreerd in de verplichte “Training and Supervision Agreement”. Door tekenen van deze overeenkomst verklaart een promovendus dat hij/zij zich wetenschappelijk integer zal gedragen en zich zal houden aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (VSNU).


Studenten
Wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksstages van studenten vallen binnen de normatieve kaders van deze code. Het niet-naleven van de normen uit deze code kan leiden tot een klachtprocedure en het opleggen van sancties. Indien er, in uitzonderlijke gevallen, slechts onderzoek binnen een educatieve context is verricht die niet resulteert in publicaties anders dan een openbaar gemaakte scriptie, kan hier van worden afgezien.


Goed Mentorschap

Beginnende onderzoekers voeren hun onderzoek uit onder de supervisie van een meer ervaren onderzoeker, zoals een post doc onderzoeker, een universitair docent, universitairhoofddocent of hoogleraar. Deze fungeert in de praktijk vaak als rolmodel voor de jonge onderzoeker op het gebied van wetenschappelijke integriteit.

Goed Functies Combineren

Onderzoekers in een academisch ziekenhuis vervullen vaak aanvullende functies of rollen: zoals die van medisch specialist, van opleider of van entrpeneur. Hierbij kunnen tegenstrijdige belangen spelen, die tot dilemma’s leiden. 

Het is niet mogelijk om voor alle situaties een sluitend advies te geven voor dit soort dilemma’s. Deze Research Code biedt hierbij wel handvaten. En in UMC Utrecht geldt voor alle medewerkers de algemene gedragscode: Integriteit in het UMC Utrecht.

Aangezien juist in een UMC dit soort dilemma’s vaak een rol spelen, is het  van belang hiervan bewust te zijn en hierover regelmatig met collega’s van gedachten te wisselen. Ook is het mogelijk om te oefenen in situaties waarbij belangen in het geding komen. Daarnaast leert men door ervaring zo goed mogelijk met verschillende situaties om te gaan.

1.    Presenteer op zorgvuldige wijze bronnen, data en argumenten.
2.    Wees transparant over de gevolgde methode en werkwijze, en leg deze waar
       relevant vast in onderzoeksprotocollen, logboeken, lab journals of verslagen. De
       argumentatie moet helder zijn. De stappen in het empirische onderzoeksproces
       dienen controleerbaar te zijn, opdat het onderzoek gerepliceerd kan worden.
3.    Wees expliciet over het niet-rapporteren van onderzoeksresultaten die conform de
       onderzoeksopzet wel verzameld zijn, en beargumenteer de selectie.
4.    Wees helder over de resultaten en conclusies en over de reikwijdte daarvan.
5.    Wees expliciet over onzekerheden en contra-indicaties en onthoud je van
       ongefundeerde conclusies.
6.    Wees expliciet over andersluidende inzichten die relevant kunnen zijn voor de
       interpretatie van de onderzoeksresultaten.
7.    Geef steekhoudende redenen (zoals bescherming van de identiteit van de
       deelnemers, veiligheidsoverwegingen, commerciële belangen) indien het onderzoek
       of de data of delen van het onderzoek of van de data niet beschikbaar gemaakt
       worden.
8.    Wees open en volledig over de rol van externe belanghebbenden, opdrachtgevers,
       financiers, mogelijke belangenconflicten en relevante nevenwerkzaamheden (zie
       Samenwerkingen).
9.    Publiceer onderzoeksbevindingen in tijdschriften met een ‘peer review’ procedure.
10.  Werk loyaal mee aan in- en externe beoordelingen van het eigen onderzoek.  

Nota bene: belangen van sponsoren mogen de kennisverspreiding niet verhinderen of langdurig vertragen. Sponsoren kunnen de gelegenheid krijgen tot het geven van commentaar, maar de onderzoeker moet zich het recht voorbehouden om de publicatie ongewijzigd te laten.


Recht op Auteurschap
Auteurschap moet gebaseerd zijn op een substantiële intellectuele bijdrage aan het onderzoek en het manuscript.

1.  Doe recht aan een ieder die aan het onderzoek en het verkrijgen van de data
     heeft bijgedragen.
2.  Sta voor een eerlijke toedeling van auteurschap; alle auteurs moeten een
     wezenlijke intellectuele of wetenschappelijke bijdrage hebben geleverd.
3.  Betrek alle coauteurs bij de versies van het manuscript die voor publicatie
     worden aangeboden.

Het UMC Utrecht onderschrijft de ‘Uniform Requirements for manuscript submitted to biomedical journals’ zoals beschreven door de International Committee of Medical Journal Editors. Iedereen die auteur is, moet voldoen aan de vereisten voor auteurschap. En iedereen die aan de vereisten voor auteurschap voldoet, moet auteurschap worden aangeboden. Elke auteur moet voldoende hebben bijgedragen in het project om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de inhoud van het hele artikel.

Een auteur die verantwoordelijkheid neemt voor ten minste één component van het werk, moet in staat zijn aan te geven wie verantwoordelijk is voor de andere componenten, en zou geen reden moeten hebben om de bekwaamheid en integriteit van zijn of haar co-auteurs in twijfel te trekken.

Iemand heeft recht op auteurschap als hij/zij aan elk van deze 3 punten heeft meegewerkt:

1.  Substantiële contributie aan:
     •  Ontwerp en design, of
     •  Data verzameling, of
     •  Analyses en interpretatie van de data.
2.  Schrijven of kritisch reviewen van het manuscript.
3.  Finale goedkeuring van de te publiceren versie.

Voor de duidelijkheid stellen we vast dat:
•  het binnenhalen van subsidie, verzameling van data en/of algemene leiding aan
   een onderzoeksgroep NIET voldoende is voor auteurschap.
•  het ten onrechte vermelden van (co-)auteurs (guest or honorary authorship), of het
   ten onrechte weglaten van gekwalificeerde onderzoekers (ghost authorship), geldt
   als wetenschappelijk wangedrag.


Zorgvuldige bronvermelding
Het juiste gebruik van referenties is onderdeel van wetenschappelijke integriteit.

1.  Doe bij het overnemen van ideeën, procedures, resultaten en citaten recht aan relevant
     werk van anderen door op zorgvuldige wijze naar de bron ervan te verwijzen.
2.  Vermijd onnodig hergebruik van eerder gepubliceerde teksten waarvan men zelf
     auteur of medeauteur was.
     a. Wees transparant over het hergebruik door te verwijzen naar de oorspronkelijke
         publicatie.
     b. Die verwijzing is niet nodig bij hergebruik op kleine schaal en bij hergebruik van
         inleidende passages en beschrijvingen van de toegepaste methode.
3.  Geef altijd bronvermelding bij hergebruik van onderzoeksmateriaal dat kan worden
     gebruikt voor meta-analyse of analyse van gepoolde data.
4.  Vermijd overbodige referenties.


Publicatie, Auteurschap en
Bronvermelding

Publicatie
Het belang van kennisverspreiding dient bij publicatie voorop te staan. Onderzoekers zijn verantwoordelijk voor het publiceren van gegevens uit hun onderzoek. Zij erkennen het publiceren van onderzoek als essentieel voor wetenschappelijke vooruitgang en spannen zich in om hun onderzoeken gepubliceerd te krijgen, ongeacht de uitkomst.

Peer Review

De motivatie van een reviewer moet voortkomen uit het belang van deugdelijke wetenschap. Aan door externe ‘reviewers’ gegeven oordelen over artikelen en onderzoeksvoorstellen zijn voor de betrokken onderzoekers zwaarwegende consequenties verbonden. Het is daarom van belang dat de beoordeling uitblinkt door inhoudelijke kwaliteit, respect en onpartijdigheid. Ook moet eigendom van ideeën en de vertrouwelijkheid worden gewaarborgd.

1.  Wees als peer reviewer of beoordelaar eerlijk en zorgvuldig en motiveer de beoordeling.
2.  Maak geen gebruik van vertrouwelijke informatie die ter kennis is gekomen in het kader
     van een beoordeling, tenzij daarvoor expliciet toestemming is verkregen.
3.  Beoordeel niet als er twijfel kan rijzen over de onafhankelijkheid, bijvoorbeeld
     vanwege mogelijke zakelijke of financiële belangen (zie Belangenverstrengeling).
4.  Beoordeel niet, of alleen in algemene zin, buiten het domein van de eigen
     deskundigheid.

1.  Wees eerlijk in publieke communicatie en helder over de beperkingen van het
     onderzoek en van de eigen expertise. Communiceer pas over onderzoeksresultaten
     als er voldoende zekerheid over de resultaten bestaat.
2.  Wees bij deelname aan het publieke debat open een eerlijk over de rol waarin
     die deelname plaatsvindt en over de aard en status van die deelname.
3.  Wees open en eerlijk over mogelijke belangenconflicten, ook naar buiten toe
    (zie Belangenverstrengeling en Nevenwerkzaamheden).

Omgaan met de Media
Aandacht in de media heeft voordelen. Onderzoekers kunnen laten zien hoe publieke fondsen besteed zijn en de samenleving informeren over wetenschappelijke ontwikkelingen (maatschappelijke plicht en verantwoording). Positieve berichtgeving kan bovendien fondsenwerving vergemakkelijken en het UMC Utrecht een reputatie van solide expertise geven.

Het is vaak tegelijkertijd moeilijk om de door de onderzoekers gewenste boodschap genuanceerd voor het voetlicht te krijgen. Commerciële en politieke belangen kunnen leiden tot ongewenste beïnvloeding. Zorgvuldig en verantwoord optreden is daarom geboden. De afdeling Marketing & Communicatie kan hierbij helpen en advies geven over hoe en wanneer met deze groepen te communiceren.

De Raad van Bestuur schrijft daarom voor dat alle mediacontacten verlopen via het Team Projecten en Advies van het UMC Utrecht (Afdeling Marketing en Communicatie).

De richtlijnen zoals beschreven in het Mediaprotocol dragen bij aan een succesvolle omgang met media.


Publieke communicatie

Sommige onderzoeken kunnen gevoelig liggen bij bepaalde groepen in de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de media, politici, burgers of belangengroeperingen. Dit kan te maken hebben met het onderwerp van onderzoek of de gebruikte methodiek. Het gaat hierbij niet altijd om de feitelijkheden, maar ook om beleving en beeldvorming rondom het onderzoek.

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te kunnen bekijken